APIE ASOCIACIJĄ

Kaimo plėtros ir verslo konsultantų asociacija (KPVK) įkurta 2006 m. spalio mėn. 17 d.
Asociacija vienija Lietuvoje registruotus privataus kapitalo juridinius asmenis, teikiančius konsultacijas žemės bei maisto ūkio verslo ir kaimo plėtros klausimais.

Asociacijos nariai yra įmonės, kurios turi gero darbo konsultacinę patirtį, kuriose dirba šios srities profesionalai, gebantys atstovauti asociacijos narių ir ypač jų klientų interesus.

KPVK asociacija siekia prisidėti prie kaimo ir verslo rinkų plėtros bei skatinti šiose srityje dirbančių specialistų profesionalumą, nuolatinį profesinį ir asmeninį tobulėjimą, etišką ir kokybišką profesinę veiklą.

TIKSLAI / UŽDAVINIAI

Asociacija yra aktyvi Lietuvos kaimo ir žemės ūkio vystymosi gyvenimo dalyvė, prisideda prie tikslingo ir sėkmingo ES Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje, reikšdama savo požiūrį diskusijose, teikdama pasiūlymus valstybinėms institucijoms įvairiais klausimais.

Pagrindinis veiklos tikslas - koordinuoti narių veiklą, atstovauti narių interesams ir juos ginti.

Tikslai:

1. Vienyti ir koordinuoti akredituotų konsultavimo įstaigų ir kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų, turinčių kaimo plėtros ir verslo konsultavimo patirtį, veiklą;

2. Prisidėti prie Lietuvos Respublikos kaimo ir žemės ūkio vystymo bei ES Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje;

3. Skatinti ES ir nacionalinio biudžeto paramos lėšų racionalų panaudojimą kaimo plėtros strateginiams tikslams įgyvendinti, didinant žemės ūkio ir maisto pramonės konkurencingumą, užtikrinant aplinkosaugą, kaimo gyventojų užimtumą, pajamas ir socialinę gerovę;

4. Atstovauti kaimo plėtros ir verslo konsultantų interesus visose valstybinėse ir visuomeninėse institucijose Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;

5. Ginti Asociacijos narių kūrybines ir darbo teises;

6. Plėsti tarptautinius ryšius.

 

 ABOUT THE ASSOCIATION

The Association of Village Development and Business Consultations (AVDBC) was established on the 17th of October, 2006.

The association unites legal and natural entities of private capital that are registered in Lithuanian territory, and which provide consultations on questions of agricultural and food-industry business and development.

The members of association are organizations, which have a long experience on consultations, and hire the professionals of this field, who are able to represent the interests of association and especially its clients.

AVDBC tries to make an impact on the development of village and business market, as well as to motivate the professionalism, constant perfection, ethic and activity of high quality of specialists that are working in this field.


AIMS / OBJECTIVES


The association is active in the field of Lithuanian village and agriculture development, often contributes to the fulfilment of effective and purposeful EU General Agricultural Politics in Lithuanian territory. The association represents its own attitude in different discussions, provides its advices on various questions for different government institutions.

The main aim of activity - to coordinate the activity of association members, to represent and defend their interests.


AIMS:

1.    To unite and coordinate the activity of accredited consultant companies, which have the experience in village and business development consultations.
2.    To contribute to the development of Lithuanian agriculture sector, and fulfilment of effective and purposeful EU General Agricultural Politics in Lithuanian territory.
3.    To stimulate an effective usage of EU and national budget expenses for the strategic purposes of agricultural sector, while increasing the competitiveness of agricultural and food-industry markets, as well as securing the environmental requirements, the employment of villagers, their income and social welfare.
4.    To represent the interests of association members in all institutional and public institutions in Lithuania and foreign countries.
5.    To defend creative and labour rights of the association.
6.    To expand the international relations.

 

                            KAIMO PLĖTROS IR VERSLO KONSULTANTŲ ASOCIACIJA

                                                              ETIKOS KODEKSAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1.   Kaimo plėtros ir verslo konsultantų asociacija (toliau KPVKA) Etikos kodeksas įtvirtina pagrindines asociacijos narių etiško elgesio nuostatas, kurių tiesiogiai nereglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai, darbo sutartys bei vidaus tvarkos dokumentai.
2.   Etikos kodekso tikslai:
2.1.   apibrėžti ir įtvirtinti pagrindines KPVKA narių veiklos etikos normas ir principus;
2.2.   sutelkti KPVKA narius pripažinti, palaikyti ir puoselėti svarbiausias asociacijos vertybes: novatoriškumą, atvirumą, kokybę, profesionalumą ir nuolatinį mokymąsi; pripažinti, palaikyti ir puoselėti svarbiausias konsultacinės veiklos vertybes: teisingumą, sąžiningumą, pagarbą žmogui, toleranciją, profesinę, mokslinę bei pilietinę atsakomybę;
2.3.   įtvirtinti pagrindinius konsultacinės veiklos vertybinius principus: tiesos siekimą ir akademinę laisvę bei atsakingą naudojimąsi ja;
2.4.   kurti KPVKA demokratišką, pasitikėjimą bei kūrybingumą skatinančią atmosferą;
 
II. VEIKLOS ETIKOS NORMOS IR PRINCIPAI
 
3.   KPVKA nariai įsipareigoja paisyti bendrųjų asociacijos interesų ir aktyviai prisidėti prie jos keliamų veiklos tikslų įgyvendinimo.
4.   KPVKA nariai įsipareigoja:
4.1.   laikytis etikos kodekso ir tinkamai atstovauti asociaciją;
4.2.   aktyviai palaikyti sąžiningumo standartus konsultavimo, mokymo, mokymosi ir mokslo veikloje;
4.3.   netoleruoti KPVKA priklausančios intelektinės nuosavybės pažeidimo atvejų;
4.4.   prisiimti dalį atsakomybės už sklandų asociacijos darbą ir teigiamo įvaizdžio formavimą bei palaikymą;
4.5.   laikytis lojalumo asociacijai principų;
4.6.   siekti, kad inicijuojamų ir vykdomų projektų, siejamų su KPVKA vardu, rezultatai tarnautų bendriems asociacijos interesams;
4.7.   netoleruoti atvejų, kurie gali būti susiję su korupcija, sukčiavimu ar mėginimu daryti neteisėtą poveikį KPVKA nariui;
4.8.   nenaudoti KPVKA vardo išreiškiant savo asmeninę politinę, religinę ar kitokią poziciją siekiant asmeninės naudos ar asmeninio  pripažinimo;
4.9.   konstruktyvią kritiką, susijusią su KPVKA veikla, išsakyti asociacijos susirinkimuose ar asociacijos vadovui;
4.10. vengti privačių ir KPVKA interesų konfliktų;
4.11. Kurti ir tausoti KPVKA techninę bazę, infrastruktūrą, intelektinę nuosavybę ir materialinius išteklius naudoti tausojančiai, atsakingai KPVKA prisiimtų įsipareigojimų vykdymui. 
5.   KPVKA narių tarpasmeniniai santykiai grindžiami pagarbos, geranoriškumo, nešališkumo, nediskriminavimo ir solidarumo principais, orientuojami į konsultavimo, mokymų, studijų bei mokslinių tyrimų kokybės ir kūrybinės atmosferos užtikrinimą.
6.   KPVKA nariai turi užtikrinti asociacijos konfidencialios informacijos apsaugą. Konfidenciali informacija - tai viešai neskelbtina turtinė, finansinė, su vykdoma veikla susijusi informacija.
7.   Bet koks tiesioginis ar netiesioginis siūlymas priimti ar duoti dovaną, kai už tai reikalaujama ar tikimasi paslaugos ar įsipareigojimo, bei esant privačiam ir KPVKA interesų konfliktui, yra laikomas kyšiu ir yra nepriimtinas.
8.   KPVKA veikla turi būti grindžiama sąžiningo tyrimo ir tiesos siekimo idealais.
9. KPVKA narių santykiai grindžiami bendradarbiavimo ir skaidrumo principais. Susisaistymas nedarbinio pobūdžio įsipareigojimais gali sukelti interesų konfliktą, todėl dviprasmiški santykiai vengtini.
 
III. KODEKSO PRIĖMIMAS IR ĮGYVENDINIMAS
 
10. Būtina KPVKA narių Etikos kodekso priėmimo sąlyga laikytinas viešas jo projekto svarstymas - kodekso veiksmingumui lemtinga, kad jis būtų priimtas kaip įsipareigojimas, o ne įpareigojimas. Priimtas KPVKA narių Etikos kodeksas skelbiamas viešai, o esant galimybei - įteikiamas asmeniškai kiekvienam asociacijos nariui. 
11.  KPVKA narių Etikos kodekso vykdymo priežiūrą atlieka patys asociacijos nariai.
12. KPVKA narių Etikos kodekso pažeidimų atvejus nagrinėja asociacijos susirinkimas.
13. Sankcijos už KPVKA nario etikos pažeidimus atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą - moralinio poveikio priemonės (pvz., pastaba, įspėjimas, susirinkimo sprendimo paviešinimas ir pan.
14. Etikos kodeksas negali numatyti visų etikos normų pažeidimo atvejų, todėl asociacijos narių susirinkimas spręsdamas konkrečius pareiškimus dėl etiškai nederamo elgesio, KPVKA narių Etikos kodekso nenumatytais atvejais turi  spręsti, ar konkretus poelgis nesuderinamas su Etikos kodekso subjektų pripažintomis pamatinėmis etikos ir Asociacijos vertybėmis, ar gali būti toleruojamas.
15. Apie KPVKA Etikos kodekso pažeidimą asociacijos nariai turėtų raštu pranešti asociacijos prezidentui arba pateikti asociacijos narių susirinkimui. Anoniminiai pranešimai nėra nagrinėjami. Pranešimai yra laikomi konfidencialia informacija ir Asociacijos vadovas privalo užtikrinti, kad jokia informacija apie pranešimą pateikusį asmenį nebus paviešinta.
16. Informacijos apie pranešimą pateikusį asmenį viešinimas ar tokio asmens persekiojimas laikomi darbo tvarkos taisyklių pažeidimu.
17. KPVKA narių etikos kodeksas neturėtų stabdyti etinių diskusijų. Priešingai, jis, priimtas kaip bendruomenės sutarimas dėl tam tikrų vertybinių elgesio nuostatų, turėtų palaikyti etinį susirūpinimą ir skatinti svarstyti, diskutuoti etinius klausimus ir jų sprendimo būdus.
 
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
19. KPVKA darbuotojai privalo laikytis darbo tvarkos taisyklių.
20. Etikos kodekso nuostatos gali būti peržiūrimos ir keičiamos KPVKA narių susirinkimo siūlymu.
21. KPVKA Etikos kodeksą tvirtina asociacijos vadovas.
22. Etikos kodeksas įsigalioja 2011 birželio 17 d.